Publikacija je izašla na tri jezika, i to na hrvatskome, slovačkome i na njemačkome. Nastala je u okviru prekograničnoga EU-projekta CROSKAT, a izdavač je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc)

 

U Novom Selu na Hati su 22. listopada predstavili brošuru “Hrvati na Hati”. Publikacija je izašla na tri jezika, i to na hrvatskome, slovačkome i na njemačkome jeziku. Nastala je u okviru prekograničnoga EU-projekta CROSKAT http://www.croskat.eu/hr Izdavač knjižice je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc).

Knjižice daju kratak pregled o povijesti, jezika, kulture i političke situacije gradišćanskih Hrvata i opisuju pojedina hrvatska sela na Hati, kazao je predsjednik HKDC-a, Martin Ivančić. Ideja je, uz informaciju, da se i prekogranično bolje poveže hrvatska narodna grupa.

Nadalje, namjeravaju stvoriti Narodne visoke školi i u Slovačkoj i u Ugarskoj, takve da se u svim državama nudi izobrazba na gradišćanskohrvatskome jeziku, kazuje Martin Ivančič. Brošuru “Hrvati na Hati” će podijeliti svim kućanstvima dvojezičnih sela na ovom prostoru.

Do sredine 2013. kane dovršiti tekuće CROSKAT-projekte. Za financiranje će se još dogovoriti. (http://volksgruppen.orf.at) http://volksgruppen.orf.at/hrvati/visti/stories/171291/