HRVATSKA MATICA ISELJENIKA djeluje preko svoga središnjeg ureda u Zagrebu i područnim uredima u pet hrvatskih regionalnih središta – Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru.


UPRAVNI ODBOR HMI

Članovi Upravnog odbora:
Milan Kovač, dipl. oecc., predsjednik
mr. sc. Đuro Vidmarović, član
Hrvoje Hitrec, prof., član
dr. sc. Vjekoslav Jeleč, član
Lada Kanajet Šimić, prof., član

Nadzor nad radom Hrvatske matice iseljenika vrši Upravni odbor koji se sastoji od 5 članova (predsjednika i 4 člana) koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Maticom rukovodi ravnatelj kojeg na prijedlog Vlade RH imenuje i razrješava UO HMI.
HMI ima 9 ustrojstvenih jedinica koje realiziraju programe. Poslovi su sistematizirani po svojoj funkcionalnosti i sličnostima u odjele.

 

Ravnatelj:
Mijo Marić, prof.
E-mail: mijo.maric@matis.hr

Zamjenik ravnatelja:
Dr.sc. Ivan Tepeš
E-mail: ivan.tepes@matis.hr

Tajnica:
Diana Mašala Perković, mag. iur.
E-mail: hmi-iuris@matis.hr

Ured ravnatelja obuhvaća poslove koordinacije rada svih odjela u Matici, te administrativne poslove neophodne za odvijanje procesa rada.

Voditeljica Ureda ravnatelja:
Lana Šaš, mag.iur
E-mail: lana.sas@matis.hrhmi-info@matis.hr

Odsjek za informatičke sustave obuhvaća održavanje operativnog i mrežnog sustava, održavanje web stranica kao i poslove održavanja informatičke opreme

Rukovoditeljica Odsjeka:
Ivana Dvorneković, dipl.ing
E-mail: ivana.dvornekovic@matis.hrOdjel za kulturu 
obuhvaća poslove poticanja, očuvanja i razvitka kulturnog stvaralaštva i suradnje s iseljenicima i njihovim potomcima diljem svijeta te hrvatskim manjinama u europskim državama u području kulture. Unutar Odjela djeluje i Odsjek iseljeničke baštine koji skuplja povijesnu građu o hrvatskom iseljeništvu, sistematizira arhivu o iseljavanju te prikuplja povijesnu građu o radu i djelovanju Matice.

Rukovoditeljica Odjela za kulturu:
mr.sc. Snježana Jurišić, prof.
E-mail: snjezana.jurisic@matis.hrfolklor@matis.hr

Suradnik:
Nives Antoljak
E-mail: nives.antoljak@matis.hr


Rukovoditeljica Odsjeka iseljeničke baštine:
Ljerka Galic, prof.
E-mail: muzej@matis.hr


Odjel za hrvatske manjine odnosi se na hrvatske manjine, te koordinira rad podružnica u djelokrugu rada s hrvatskim manjinama.

Rukovoditelj Odjela za hrvatske manjine:
Marin Knezović, mr. sc.
E-mail: marin.knezovic@matis.hr


Odjel za školstvo, znanost i sport priprema i provodi programe ljetnih škola hrvatskog jezika, surađuje s odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu, direktno surađuje s institucijama u iseljeničkim sredinama i s pojedincima koji se bave problematikom školstva, te predlaže i provodi i druge odgovarajuće programe iz područja znanosti i sporta.

Rukovoditeljica Odjela:
Lada Kanajet Šimić, prof.
E-mail: lada.kanajet@matis.hr


Odjel za nakladništvo obuhvaća poslove uređivanja Matice, Hrvatskog iseljeničkog Zbornika, web portala HMI i ostalih publikacija iz programa rada HMI.

Rukovoditeljica Odjela:
Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna.kukavica@matis.hr


Informacijski Odjel za iseljeništvo u suradnji s ministarstvima i drugim nadležnim institucijama prikuplja sve relevantne informacije i putem časopisa Matica, web-stranica i osobnim kontaktima prosljeđuje ih hrvatskim iseljenicima radi lakšeg snalaženja i rješavanja njihovih životnih problema, koordinira potrebe iseljenika i povratnika i povezuje ih s gospodarskim i pravnim subjektima RH, te kontaktira nadležne organe i organizacije u zemlji i inozemstvu u svrhu ostvarivanja pravne pomoći.

Rukovoditeljica Odjela:
Mirjana Ana-Maria Piskulić, prof
Email: mirjana.piskulic@matis.hr


Odjel za marketing prikuplja oglase za časopis Matica i web stranice HMI, vrši promidžbu Matičinih izdanja i programa te traži sponzore za iste, vodi brigu oko povremenih iznajmljivanja Matičinih dvorana, te public relation.

Voditeljica Odjela:
Ivana Rora
E-mail: marketing@matis.hrivana.rora@matis.hr


Odjel za pravne i opće poslove priprema prijedloge pravilnika i drugih općih akata, ugovora, odluka, rješenja i naloga, prati sudske, upravne i druge postupke u kojima sudjeluje HMI, predlaže i prati rad opunomoćenika – zastupnika HMI u tim postupcima, obavlja kontakte s predstavnicima iseljeničkih organizacija i s pojedincima s naglaskom na poslove pravne pomoći iseljenicima i njihovim potomcima, iseljenicima povratnicima, te vodi poslove vezane uz istraživanje obiteljskih korijena iseljenika i njihovih potomaka.

Odjelom rukovodi tajnica HMI:
Diana Mašala Perković, mag.iur
E-mail: hmi-iuris@matis.hr


Odjel za računovodstvo i financije obuhvaća financijsko računovodstvene i knjigovodstvene poslove.

Rukovoditelj Odjela i šef računovodstva:
Suzana Hreljić, dipl. ekonomist
E-mail: racunovodstvo@matis.hrsuzana.hreljic@matis.hrPodružnice HMI
 osnovane su odlukom Upravnog odbora HMI u Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru radi neposrednijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća HMI u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske.

HMI – PODRUŽNICA RIJEKA
Voditelj: Dejan Miculinić
Trpimirova 6, 51 000 Rijeka
E-mail: dejan.miculinic@ri.matis.hr
Tel: 051/ 214 557
Fax: 051/ 339 804

Mob: 099/2714250


HMI – PODRUŽNICA PULA 
Voditeljica: Barbara Buršić

Leharova 2, 52 000 Pula
E-mail: barbara.bursic@pu.matis.hr
Tel: 052/382 450
Fax: 052/382 451

Mob: 099/4963866


HMI – PODRUŽNICA SPLIT
Voditeljica: Branka Bezić Filipović
Marmontova 5, 21 000 Split
E-mail:split@matis.hrbranka.bezic@sp.matis.hr
Tel: 021/321 904
Fax: 021/321 903

Mob: 091/1290789


HMI – PODRUŽNICA DUBROVNIK
Voditeljica: Maja Mozara
Petilovrijenci 7, 20 000 Dubrovnik
E-mail: maja.mozara@du.matis.hr
Tel: 020/ 436 276
Fax: 020/321306

Mob: 098/344313


HMI – PODRUŽNICA VUKOVAR
Voditelj: Silvio Jergović
Franje Tuđmana 20, 32 000 Vukovar
E-mail: silvio.jergovic@vu.matis.hr
Tel: 032/450-572
Fax: 032/450-573
Mob: 099/6115 111