Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Hrvatskoj matici iseljenika.

Pisanim putem na adresu:
Hrvatska matica iseljenika
Trg Stjepana Radića 3
10 000 Zagreb

Putem elektroničke pošte:
mirjana.piskulic@matis.hr

Telefonom na broj:
01/6115-116

Telefaksom na broj:
01/6111-522

Hrvatska matica iseljenika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

DOKUMENTI

•  Zakon o pravu na pristup informacijama
•  Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst zakona

•  Zahtjev za pristup informacijama

•  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

•  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

•  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

•  Novi Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
•  Vlada RH – Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

•  Statut Hrvatske matice iseljenika

•  Rješenje trgovačkog suda o upisu promjene pravno-ustrojbenog oblika, predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta u HMI

•  Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika
•  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika
•  Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika

•  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMI

•  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMI i shematski prikaz

•  Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu HMI-2021.

•  Pravilnik o radu

•  Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika
•  Pravilnik o zaštiti na radu

•  Pravilnik o proceduri jednostavne nabave 2017.
•  Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva HMI

•  Posebni popis s rokovima čuvanja
•  Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije 2017.

•  Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u SDUHIRH-u

•  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

•  Pravilnik o video nadzoru

•  Izmjene pravilnika o zaštiti osobnih podataka

•  Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

•  Odluka o proceduri i pravilima pri organiziranju posjeta iseljenika i članova hrvatskih etničkih grupa, te njihovih potomaka

•  Odluka – stavlja se izvan snage – Odluka o proceduri i pravilima pri organiziranju posjeta iseljenika i članova hrvatskih etničkih grupa, te njihovih potomaka

•  Odluka o uvjetima korištenje službenih mobilnih telefona

•  Odluka o korištenju godišnjeg odmora
•  Odluka o promjeni rasporeda radnog vremena

•  Odluka o načinu korištenja službenih automobila u vlasništvu HMI

•  Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja u HMI

•  Odluka o proceduri dostavljanja ugovora u Odjel za računovodstvo HMI

•  Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga u HMI

•  Odluka o postupku obračuna i isplate drugog dohotka

•  Odluka o davanju suglasnosti Ravnatelju za donošenje odluke o obnovi i investicijskom ulaganju u zgradu HMI

•  Odluka Usvajaju se Mjere godišnjeg plana rada HMI za 2021.

•  Odluka usvaja se Program rada HMI za 2021.

•  Odluka o oslobađanju školarine LJŠHF 2021

•  Odluka o izmjenama mjera godišnjeg Plana rada 2021. HMI-Dani iseljenika Unija

•  Odluka o visini školarine za online ZŠHF 2021.

•  Odluka o oslobođenju plaćanja školarine za ZŠHF 2021.

•  Odluka o izmjenama i dopunama Programa rada HMI za 2020.

•  Odluka usvaja se Plan i program rada za 2020. godinu

•  Odluka usvaja se Plan nabave za 2020. godinu

•  Odluka usvaja se Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

•  Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMI

•  Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu HMI

•  Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu HMI

•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)

•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)
•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf)

•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)

•  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)

  Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

 

 

GODIŠNJI PLANOVI RADA I IZVJEŠĆA O RADU

• Godišnji plan rada 2021.

Plan i program rada HMI za 2021. • Odluka o izmjenama mjera godišnjeg Plana rada 2021. HMI-Dani iseljenika UnijaOdluka o izmjenama mjera godišnjeg plana 2021-HMI podružnica Dubrovnik

  Program rada HMI za 2020.

•  Plan i program rada HMI za 2019.

•  Plan i program rada HMI za 2018.

•  Plan i program rada HMI za 2017.

•  Plan i program rada HMI za 2016.

•  Odluka i Izvještaj o radu za 2020. godinu

•  Odluka i izvještaj o radu za 2019. godinu

•  Odluka i izvještaj o radu za 2018. godinu

•  Odluke i Izvještaj o radu HMI za 2017. godinu

 

OBRASCI

•  Svi obrasci – Zahtjev za pokretanje nabave

•  JAVNA NABAVA

 

FINANCIJSKI PLANOVI, ODLUKE I IZVJEŠĆA

PLAN NABAVE

•  Odluka i V. Izmjena plana nabave za 2021

•  Odluka i IV. Izmjena plana nabave za 2021. s CPV brojevima

•  OdlukaIII. Izmjena Plana nabave 2021. s CPV brojevima

•  OdlukaII. Izmjena Plana nabave 2021. s CPV brojevima

•  Odluka i I. Izmjena plana nabave za 2021. godinu

•  OdlukaPlan nabave za poslovnu godinu 2021.

•  Odluka i Izmjena plana nabave za poslovnu 2020. godinu

•  Odluka usvaja se III. izmjena Plana nabave za 2020. i III izmjena Plana nabave za poslovnu godinu 2020.

•  Odluka i Izmjena plana nabave za 2020. godinu

•  Odluka i Plan nabave za poslovnu 2020. godinu

•  Odluka i I Izmjene i dopune plana nabave HMI za 2019.

•  Odluka i Plan nabave HMI za 2019.

•  Odluka i Plan nabave HMI za 2018.

•  Odluka o prihvaćanju Plana nabave HMI za 2017. godinu

•  I. Izmjena Plana nabave za poslovnu godinu 2017.

 

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

•  Odluka o usvajanju šestomjesečnog financijskog izvještaja 2021. i Financijski izvještaj od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

•  Odluka o izmjeni i dopuni financijskog plana HMI za 2021.

  Odluka usvaja se Financijski plan HMI za 2021.
•  Financijski plan za 2021. 

•  Odluka o usvajanju i devetomjesečni financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.9.2020. godine

•  Odluka o usvajanju i šestomjesečni financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

•  Odluka i Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

•  Odluka o Izmjenama i dopunama financijskog plana HMI za 2020. godinu u okviru Državnog proračuna RH za 2020. godinu za

vrijeme trajanja COVID-19.

•  Odluka o usvajanju šestomjesečnog financijskog izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

•  Odluka i financijski plan prihoda i rashoda za 2019. s projekcijama 2019.-2021.

•  Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja za 2018. godinu

•  Odluka i devetomjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.-30.9.2018.

•  Odluka i Financijski plan prihoda i rashoda HMI u 2018.

•  Odluka i Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.

•  Odluka o prihvaćanju Financijskog plana HMI za 2017. i plan projekcije za 2017.-2019. godinu

•  Financijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

•  Odluka o prihvaćanju Završnog financijskog izvješća HMI za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine

•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. i Prijedlog plan za 2016.-2018. godinu

•  Privremeno financiranje I.-III./2016.

•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2015. i Financijski plan za 2015. godinu
•  Izmjena i preraspodjela za 2015.
•  Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2014. i Financijski plan za 2014. godinu
•  I. Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
•  II. Izmjena financijskog plana za 2014. godinu

 

UGOVORI
•  Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama
za korištenje tih usluga

•  Ugovor o pružanju usluga čišćenja poslovnog prostora u HMI-u

 

FISKALNA ODGOVORNOST

•  Odluka o proceduri nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Procedura zaprimanja računa
•  Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
•  Procedura stvaranja obveza

•  Odluka o proceduri naplate prihoda

•  Procedura naplate potraživanja-prihoda

•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu

•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 17.07. do 31.12.2012.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.

•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaj 01.01.-01.09.2021. i Odluka o usvajanju financijskog izvještaja od 01.01. – 30.09.2021.

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2021. i Odluka

Odluka i  Financijski izvještaj 2020.; Bilješke uz financijski izvještaj 2020.; Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Tromjesečno financijsko izvješće za razdoblje 1. siječanj – 31. ožujka 2020.

• Financijsko izvješće 2019.

• Bilješke uz financijsko izvješće 2019.

• Usklađenje s Državnim proračunom 2019.

• Proračunska godina 2018.

Financijski izvještaj 2018.; Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

•  Proračunska godina 2017.

•  Proračunska godina 2016.
•  Proračunska godina 2015.
•  Proračunska godina 2014.

•  Proračunska godina 2013.

•  Proračunska godina 2012.

•  Proračunska godina 2011.


DONACIJE I UGOVORI

•  Odluke 2017. i 2018. / Tablica

 

SJEDNICE UV HMI

•  Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća HMI

•  Poziv 10. sjednica UV HMI i Zaključci

•  Poziv 9. sjednica UV HMI i Zaključci

•  Poziv 8. elektronička sjednica UV HMI i Zaključak

•  Poziv 7. sjednica UV HMI i Zaključci

 Poziv 6. sjednica UV HMI  i Zaključci

•  Odluka o plaćanju najmu Euroadria 

•  Poziv 5. elektronička sjednica UV HMI 30.4.2021. i Zaključci

•  Poziv 4. sjednica UV HMI 30.3.2021. i Zaključci

•  Poziv 3. sjednica UV HMI 18.2.2021. i Zaključci

•  Poziv 2. elektronička sjednica UV HMI 25.1.2021. i Zaključci

•  Poziv 1. konstituirajuća sjednica UV HMI 21.12.2020. i Zaključci

•  Poziv 2. sjednica UV HMI 27.10.2020. i Zaključci

•  Pozivi i Zaključci sjednica UV HMI 2020.

•  Pozivi i Zaključci sjednica UV HMI 2019.

•  Pozivi i Zaključci sjednica UO HMI 2018.

•  Pozivi i Zaključci sjednica UO HMI 2017.