Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Hrvatskoj matici iseljenika.

Pisanim putem na adresu:
Hrvatska matica iseljenika
Trg Stjepana Radića 3
10 000 Zagreb

Putem elektroničke pošte:
mirjana.piskulic@matis.hr

Telefonom na broj:
01/6115-116

Telefaksom na broj:
01/6111-522

Hrvatska matica iseljenika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

DOKUMENTI

Novi Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
Statut Hrvatske matice iseljenika
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika

Izmjene i dopune Pravilnika o unutranjem ustrojstvu i načinu rada HMI
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Hrvatske matice iseljenika

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zaštitu osobnih podataka radnika
Odluka o imenovanju Povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika
Odluka o uvjetima korištenje službenih mobilnih telefona

Odluka o korištenju godišnjeg odmora
Odluka o promjeni rasporeda radnog vremena

Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije 2017.
Vlada RH – Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika
Program rada HMI za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)
Pravilnik o proceduri jednostavne nabave 2017.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva HMI
POSEBNI POPIS – HMI 2017.
Svi obrasci – Zahtjev za pokretanje jednostavne nabave 2017.
Interni pravilnik o unutarnjoj revizijii u SDUHIRH-u

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst zakona

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija


FINANCIJSKI PLANOVI

•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2014. i Financijski plan za 2014. godinu
•  I. Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
•  II. Izmjena financijskog plana za 2014. godinu
•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2015. i Financijski plan za 2015. godinu
•  Izmjena i preraspodjela za 2015.
•  Privremeno financiranje I.-III./2016.
•  Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu
•  
Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. i Prijedlog plan za 2016.-2018. godinu
•  Odluka o prihvaćanju Završnog financijskog izvješća HMI za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine
•  Odluka o prihvaćanju Plana nabave HMI za 2017. godinu
•  Odluka o prihvaćanju Financijskog plana HMI za 2017. i plan projekcije za 2017.-2019. godinu
•  Financijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu
•  I. Izmjena plana nabave za poslovnu godinu 2017.
•  Plan i program HMI 2017.
•  Odluke i Izvještaj o radu HMI za 2017. godinu 
•  Odluka i Program rada HMI za 2018.
•  Odluka i Financijski plan prihoda i rashoda HMI u 2018.
•  Odluka i Plan nabave HMI za 2018.
• Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama
za korištenje tih usluga

FISKALNA ODGOVORNOST

•  Odluka o proceduri nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
•  Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
•  Procedura stvaranja obveza
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 17.07. do 31.12.2012.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.
•  Izjava o obvezi iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.)
•  
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
•  Odluka o proceduri naplate prihoda
•  Procedura naplate potraživanja-prihoda
•  Ugovor o pružanju usluga čišćenja poslovnog prostora u HMI-u

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

•  Proračunska godina 2011.
•  Proračunska godina 2012.
•  Proračunska godina 2013.
•  Proračunska godina 2014.
•  
Proračunska godina 2015.
•  Proračunska godina 2016.
•  Proračunska godina 2017.


DONACIJE I UGOVORI

• Odluke 2017. i 2018. / Tablica

SJEDNICE UO HMI

• Odluka
• Pozivi UO HMI 2017.
• Zaključci sjednica UO HMI 2017.
• Pozivi UO HMI 2018.

Poziv na 15. Sjednicu UO HMI

Zaključci 15. sjednice UO HMI
• Zaključci sjednica UO HMI 2018.