Arheologinja bračkih korijena umrla je u 89. godini života u Antofagasti 2. prosinca , gdje će biti i pokopana. Radila je kao istraživačica u Arheološkom institutu u Antofagasti (1974.-1985.). Autorica je značajnih knjiga o doseljavanju Hrvata na područje čileanskoga sjevera

Vjera Zlatar Montan rodila se u Antofagasti 7. travnja 1926. Roditelji su joj bili Petar Zlatar i Franica Montan Štambuk Šilve. Otac, trgovac, Petar Zlatar Jugović Antonac rođen je 1893. u Povljima na Braču, a u Antofagastu je doselio 1916. Vjera je, budući rođena u obitelji hrvatskih doseljenika, studirala na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1963.-1969.), gdje je diplomirala arheologiju i magistrirala prapovijesnu arheologiju (1979.-1981.). Radila je kao istraživačica u Arheološkom institutu u Antofagasti (1974.-1985.). Istraživala je u Čileu i Hrvatskoj. U Čileu tihooceansku obala sjevernog Čilea i ušće rijeke Loe, a u Hrvatskoj Vučedol, Knin, Šibenik…
Zlatar Montan je i autorica značajnih knjiga o doseljavanju Hrvata na područje čileanskoga sjevera: Los Croatas, el salitre y Tarapacá (Hrvati, salitra i Tarapacá, 2001.), Raíces croatas en la región de Antofagasta (Hrvatski korijeni u Antofagasti, 1994.) te Imigración Croata en Antofagasta (Hrvatsko useljavanje u Antofagastu, 2002.). Zanimljiv je i njen rad naslovljen De la bura a la camanchaca (Od bure do kamančake), objelodanjen u Iquiqueu 2002. i ponovno tiskan 2006. Uz nju, autorstvo potpisuje i Hrvoj Ostojić Perić, predsjednik Hrvatskoga doma u tome gradu. Knjiga je objavljena i u hrvatskome prijevodu.
Umrla je u 89. godini života u Antofagasti 2. prosinca , gdje će biti i pokopana. U tuzi ostaje njena obitelj, hrvatska zajednica u Čileu i mnogi poštovatelji njenog plodnoga znanstvenog i domoljubnog rada. (dšš)

VIŠE