Ne propustite – potprogram Kultura, rok: 1. listopada 2014.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura za potporu europskim projektima suradnje. Natječaj je otvoren od 31. srpnja 2014. do 1. listopada 2014. do 12:00 h po  srednjoeuropskom vremenu. Na službenim stranicama programa Kreativna Europa mogu se pronaći svi dokumenti i upute potrebne za prijavu, a za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture. Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) usvojio je Europski parlament krajem 2013., a namijenjen je kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA. Potprogram Kultura nastavak je iznimno uspješnih europskih programa Kultura 2000 i Kultura 2007. – 2013. U potprogramu Kultura mogu sudjelovati sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 zemalja članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje otvoreno i za zemlje članice Europskog gospodarskog prostora, Švicarsku konfederaciju, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te zemlje članice Europske politike susjedstva.   

Više o samom potprogramu Kultura kao i o europskim projektima suradnje

Više

Izvor: Ministarstvo kulture RH