Nakon Zagrebačke Biblije (KS 1967.) Jeruzalemske Biblije (Kršćanska sadašnjost 1994.), Nasljeduj Krista Tome Kempenca (Prometej 1998.) i Općega religijskog leksikona (LZ Miroslav Krleža 2002.), Hrvatska je dobila Leksikon katoličkih muških redova, kapitalno djelo kršćanske i nacionalne kulture

Djelo “Leksikon katoličkih muških redova” autorice Zdravke Krpine (Naklada sv. Antuna, Zagreb, siječanj 2015.) prvo je takvo djelo na hrvatskom jeziku. Čitavu tu složenu pastoralnu, teološku, misionarsku i eklezijalnu građu autorica je klasificirala u 274 leksikografske natuknice, prema popisu Papinskoga godišnjaka (Annuario Pontificio) koji navodi sve živuće ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, odnosno one koji danas djeluju u svijetu, ne spominjući ugasle ili one koje pak Sveta Stolica još nije priznala. Svojom preglednošću i sistematičnošću zadovoljava potrebe znanstvene i stručne javnosti, redovničkih zajednica i crkvenih institucija. Vrlo je pristupačan najširoj laičkoj i čitateljskoj publici, a zahvalna je i preporučljiva literatura za odgojno-obrazovne i kulturne ustanove koje se bave ovom tematikom. Nakon Zagrebačke Biblije (KS 1967.) Jeruzalemske Biblije (Kršćanska sadašnjost 1994.), Nasljeduj Krista Tome Kempenca (Prometej 1998.) i Općega religijskog leksikona (LZ Miroslav Krleža 2002.), Hrvatska je dobila Leksikon katoličkih muških redova, kapitalno djelo kršćanske i nacionalne kulture.
(ika-ap/kj)