U projektu, koji će trajati 1. rujna 2014. – 31. kolovoza 2018., sudjelovat će veliki broj domaćih i inozemnih suradnika s ukupno 10 sveučilišta, od čega je 7 inozemnih. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Neda Pintarić s Katedre za poljski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a osim zagrebačkog sveučilišta, uključili su se znanstvenici sa Sveučilišta u Splitu i Osijeku

Javno predstavljanje projekta Komparativnoslavističke lingvokulturne teme (KOMPAS), koji financira Hrvatska zaklada za znanost, održano je u ponedjeljak, 2. veljače na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U projektu, koji će trajati 1. rujna 2014. – 31. kolovoza 2018., sudjelovat će veliki broj domaćih i inozemnih suradnika s ukupno 10 sveučilišta, od čega je 7 inozemnih. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Neda Pintarić s Katedre za poljski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a osim zagrebačkog sveučilišta, uključili su se znanstvenici sa Sveučilišta u Splitu i Osijeku.
Kao rezultat istraživačkoga rada predviđa se objavljivanje znanstvenih monografija, dvojezičnih, višejezičnih i specijaliziranih rječnika, sveučilišnih udžbenika i skripata, prevođenje, bilateralna razmjena i suradnja, kao i studentske razmjene te znanstveni skupovi. Važan segment projekta bit će istraživanje dvojezičnosti u srodnim jezicima, gdje je hrvatski jedan od usvojenih jezika. U okviru teme predviđena su i terenska istraživanja, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dobiveni podatci o učenju i uporabi hrvatskoga jezika u hrvatskim manjinskim zajednicama u Europi poslužit će za cjelovitu analizu postojećeg stanja te ključne spoznaje potrebne za očuvanja hrvatskoga manjinskoga jezika u inozemstvu, istaknula je suradnica na projektu doc. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu.

Tekst: Lada Kanajet Šimić