Upravo je u tijeku ljetna škola hrvatskoga i gradišćanskohrvatskoga jezika u Malinskoj na otoku Krku, koju drži mag. Ivan Rončević, koji podučava hrvatski kao drugi strani jezik na magistarskom tečaju na Stručnoj visokoj školi-Studijskom centru Željezno 

Mag. Ivan Rončević, koji predaje bosanski/hrvatski/srpski na Filološko-kulturnoznanstvenom fakultetu Instituta za slavistiku Bečkoga Sveučilišta, vodio je svoje studente Instituta za slavistiku na dva dana u Rijeku. Studenti su bili na vježbama za bosanski/hrvatski/srpski jezik i za b/k/s kao drugi slavenski jezik na Filozofski fakultet u Rijeci i to na Odsjeku za kroatistiku.
Doc. dr. sc. Aleksandar Mijatović, pročelnik Odsjeka za kroatistiku i prof. Željka Macan, viša lektorica su srdačno su primili studente iz Beča i te im prezentirali Odsjek za kroatistiku u Rijeci. Razgovarali su kako bi u budućnosti ostvarili suradnju s Filozofskim fakultetom u Rijeci, a posebno na području organizacije ljetne škole hrvatskoga jezika kao i organizacije skupa ili simpozija lektora za hrvatski kao strani jezik. Posebna točka bio bi i gradišćanskohrvatski jezik koji bi također bio zastupan i na školi jezika kao i na skupu/simpoziju.

Ovo ljeto Ivan Rončević ima studente s Instituta za slavistiku i FH Burgenland, ali i polaznike tečajeva u Hrvatskom centru u Beču.
(Hrvatske novine)