Nastojeći promicati vrednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru raspisao je u lipnju četvrti Natječaj za kraće književno djelo o hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu. Natječaj je otvoren do 15. rujna 2017. godine.
Književnim djelom koje se natječe za nagradu smatra se kraće prozno ostvarenje (opsega do najviše 2 autorska arka ili 32 kartice teksta, svaka kartica 1.800 znakova uključujući i bjeline) ili manja zbirka pjesama (do deset pjesama) na temu Hrvatskoga domovinskog i obrambenog rata.
Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na standardnom jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom.
Prijavljeni radovi za natječaj ne smiju biti objavljeni ili nagrađivani prije natječaja.
Radovi se potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona, e-mail adresa i zaporka kojom su radovi označeni.

Radovi ispisani računalom u tri primjerka te na CD-u šalju se prosudbenom odboru na adresu:
Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru
J. J. Strossmayera 25, p.p. 51
32000 Vukovar
s naznakom: „Za natječaj“.
Natječaj je otvoren do 15. rujna 2017. godine.
Poslani se rukopisi ne vraćaju.

Prosudbeni će odbor odluku o dodjeli nagrada donijeti i objaviti do 1. studenoga 2017. dok će svečana dodjela nagrada biti u okviru programa Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara 1991. godine – 16. studenoga 2017.
Prosudbeni će odbor dodijeliti prvu i drugu nagradu. Sve nagrade će biti u obliku plakete. Prvonagrađeni radovi bit će objavljeni u Vukovarskom zborniku.
(matica.hr)