Tradicijska kultura u hrvatskim manjinskim zajednicama – prošlost, sadašnjost, budućnost, tema je ovogodišnjeg Matičina stručnoga skupa koji svake godine tematizira određeni segment života hrvatskih manjinskih zajednica

23. Forum hrvatskih manjina održat će se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika u petak, 24. studenoga 2017.
Tradicijska kultura u hrvatskim manjinskim zajednicama – prošlost, sadašnjost, budućnost, tema je ovogodišnjeg Matičina stručnoga skupa koji svake godine tematizira određeni segment života hrvatskih manjinskih zajednica u Austriji, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.
Cilj ovogodišnjeg Foruma je pokrenuti raspravu o problemima tradicijske kulture kao osnove identiteta hrvatskih manjinskih zajednica u uvjetima ubrzane urbanizacije i smanjene uloge sela, kolijevke tradicijske kulture. Rasprava o tradicijskoj kulturi treba bi pokušati odgovoriti na nekoliko bitnih pitanja:

Može li tradicijska kultura hrvatskih manjinskih zajednica opstati izvan okruženja u kojem je nastala i u kojem se razvijala, a to je selo?
Posljedično, može li tradicijska kultura hrvatskih manjinskih zajednica ostati temelj njihova identiteta?
Kako se tradicijska kultura hrvatskih manjinskih zajednica ponaša u novom, urbanom okruženju?
U kolikoj mjeri urbano okruženje mijenja tradicijsku kulturu hrvatskih manjinskih zajednica?
Postoji li i je li moguć suživot tradicijske kulture hrvatskih manjinskih zajednica i urbane kulture?
Ako je moguć, na koji se način taj suživot izražava?
Ostaje li tradicijska kultura u urbanoj sredini konzervirana ili se i dalje, na neki način, razvija?
Trebaju li se tražiti novi kulturni oblici koji bi nadomjestili tradicijsku kulturu, a bili bi osnova identiteta hrvatskih manjinskih zajednica?

Tekst: Marin Knezović