Pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Hrvatskoj matici iseljenika.


Pisanim putem na adresu:
Hrvatska matica iseljenika
Trg Stjepana Radića 3
10 000 Zagreb

Putem elektroničke pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Telefonom na broj:
01/6115-116

Telefaksom na broj:
01/6111-522


Hrvatska matica iseljenika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.DOKUMENTI

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
Statut Hrvatske matice iseljenika
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske matice iseljenika
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Hrvatske matice iseljenika
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zaštitu osobnih podataka radnika

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije 2017.
Vlada RH - Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika
Program rada HMI za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv)


Zakon o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija


FINANCIJSKI PLANOVI


•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2014. i Financijski plan za 2014. godinu
•  I. Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
•  II. Izmjena financijskog plana za 2014. godinu
•  Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2015. i Financijski plan za 2015. godinu
•  Izmjena i preraspodjela za 2015.
•  Privremeno financiranje I.-III./2016.
•  Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu
•  
Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. i Prijedlog plan za 2016.-2018. godinu


FISKALNA ODGOVORNOST

•  Odluka o proceduri nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
•  Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
•  Procedura stvaranja obveza
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2011.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 17.07. do 31.12.2012.
•  Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.
•  Izjava o obvezi iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.)
•  
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
•  Odluka o proceduri naplate prihoda
•  Procedura naplate potraživanja-prihoda


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

•  Proračunska godina 2011.
•  Proračunska godina 2012.
•  Proračunska godina 2013.
•  Proračunska godina 2014.
•  
Proračunska godina 2015.
•  Proračunska godina 2016.

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.