Hrvati u svijetu


ARGENTINA

Hrvati u Argentini
Studia Croatica
Folklorno društvo Jorgovan


AUSTRALIJA

Hrvatski informacijski centar Južne Australije
Australsko-hrvatske zajednice Online
Hrvatski Katolički Centar Sv. Nikola Tavelić
Hrvatski radio Melbourne
Sydney Croatian Youth
Hrvatski sportski centar
Hrvatski katolički centri – Australija
Hrvatske zajednice Tasmanije 
DomovinaAUSTRIJA

Gradišćansko–hrvatski Centar
Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću
KUGA - Kulturna zadruga Veliki Borištof
Folklorno društvo Graničari
Mlada Inicijativa Mjenovo
1. Gradišćanska Tamburica
Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov
Hrvatske novine
Hrvatska redakcija ORF-a
Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac
Hrvatski dom Linz


BOSNA I HERCEGOVINA

Hrvati Bosne i Hercegovine
HrvatiBH.com - Hrvatska tražilica u BiH
Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH
Kockice - portal zeničkih Hrvata


CRNA GORA

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor
Hrvatska građanska inicijativa
Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore


ČEŠKA

Josef Lawitschka


ČILE

CORPORACION CULTURAL CHILENO CROATA DOMOVINA
Hrvatski klub


DANSKA

Hrvatska kulturna udruga u Danskoj
Hrvatski portal u Danskoj


ITALIJA

Hrvati u Italiji/Mundimitar
Radio Vatikan na hrvatskom jeziku
Hrvatsko-talijanska udruga – Rim
Hrvatska zajednica u Trstu
Hrvatsko-talijanska udruga Udine


KANADA

HBZ - Hrvatska bratska zajednica Amerike i Kanade
Hrvati u Kanadi
Hrvatsko sportsko društvo
Radio VRH 1470 AM - Glas Hrvatske u Vancouveru
Hrvatsko Kanadski Folklorni Festival zapad
Hrvatska katolička župa Srca Marijina – Vancouver
Rimokatolička župa Hrvatskih mučenika - Mississauga
Hamilton Croatia
Hrvatsko-kanadska knjižnica


KINA

Hrvatska inicijativa Šangaj


MAĐARSKA

Radio Croatica
Croatica
Hrvatska državna samouprava
Hrvati u Mađarskoj
Znanstveni Zavod Hrvata u Mađarskoj
Zavičaj - Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj
HKD Kajkavci iz Umoka
Medijski centar Croatica


MAKEDONIJA

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji


NOVI ZELAND

Hrvati na Novom Zelandu


NJEMAČKA

Hrvatska tražilica u Njemačkoj
Hrvatski online media croatia-presse show
Deutsche Welle – vaša veza s Njemačkom
Hrvatski svjetski kongres Njemačke
NK Croatia-Zagreb, Stuttgart
Crommunity.com
Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj
Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Hrvatski glas Berlin
Hrvati-Frankfurt
Hrvati-Freiburg
Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden e.V.
Crodnevnik.de


RUMUNJSKA

Rumunjski Hrvati - Karaševo
Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj


SAD

HBZ - Hrvatska bratska zajednica
Hrvatsko-američki kulturni centar – Sacramento
Hrvati u Los Angelesu
Hrvatsko-američki web
Hrvatski Etnički Institut
Hrvatski svjetski kalendar
Hrvatski klub Phoenix Arizona
Uznesenje Marijino Hrvatska Katolička Župa
Koraci Hrvatski folklorni ansambl
Hrvatska škola Kardinal Stepinac
Hrvatska dječja škola St. Anthony, LA
Hrvatski klub Lone Star, Texas
Association for Croatian Studies


SLOVAČKA

Hrvatsko kulturno društvo Čunovo
Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj - Facebook


SLOVENIJA

Hrvatsko društvo Ljubljana
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana
Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji
Hrvatsko kulturno društvo Maribor


SRBIJA

HKPD Matija Gubec Tavankut
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Hrvatsko akademsko društvo - Subotica
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Jelačić“, Petrovaradin
Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji


ŠVEDSKA


Savez hrvatskih društava u Švedskoj
HKM Alojzije Stepinac, Goteborg
Hrvatsko društvo Velebit
Hrvatski dom Vladimir Nazor
HSKD Croatia Katarina Zrinski
KKIF HŠKD Mladost
HKD Jadran
Školska uprava u Švedskoj


ŠVICARSKA

Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
swiss-hrvat.ch
Hrvatski internet portal u CH
Hrvatski internet portal u Švicarskoj

Association for Croatian Studies

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik