Unutarnji poslovi

Informacije o uvjetima stjecanja hrvatskog državljanstva, dobivanja viza, podnošenje zahtjeva za putovnicu, prijava prebivališta i boravišta i tome slično.

Korisni linkovi

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske


24. kolovoza 2015. - Djeca mogu putovati sama u inozemstvo bez potvrde


8. siječnja 2014. - Vlada RH Uredbom o izmjeni Zakona o prebivalištu produžila rok za primjenu


7. siječnja 2014. - Produžuje se rok za prijavu prebivališta
Na 134. sjednici Vlada RH donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN 144/2012.) prema kojoj se produžuje rok za ispunjenje obveze iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, odnosno do 29. prosinca 2014. godine. Do tog roka svi hrvatski državljani koji su 29.12.2012. već bili u inozemstvu duže od godine dana, imaju obvezu dojaviti svoj privremeni odlazak iz Hrvatske i o razlozima dostaviti dokumentaciju. Više na www.mup.hr


29. studenoga 2014. - Zakon o prebivalištu
Prema Zakonu o prebivalištu ("Narodne novine", broj:144/12) svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju odjaviti osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustile učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su se iselile. Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu, jer je to javna isprava kojom se između ostalog dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osoba koja se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužna odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji-konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju i sl.). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te osobe su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu. Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobi za koju u provedenom postupku utvrdi da zaista ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta, a nije dojavila da privremeno boravi u inozemstvu. Građani koji su na dan 29.12.2012. imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29.12.2013. godine, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. Građani koji su se s danom 29.12.2012. već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29.12.2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju - konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.
Slijedom naprijed navedenog proizlazi:
- da prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju odjaviti osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi,
- prilikom odjave prebivališta moraju vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja,
- osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj,
- osobe koje se ne namjeravaju trajno nastaniti u inozemstvu obvezne su dojaviti svoj privremeni boravak u inozemstvu policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu,
- osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.
Također ističemo da odjava prebivališta osobe s adrese nekretnine koje je vlasnik nije od utjecaja na pitanje vlasništva nad tom nekretninom niti je odjava prebivališta od utjecaja na pitanje državljanstva (primjerice, osoba i nadalje može biti u posjedu putovnice u kojoj će biti upisana adresa stanovanja u inozemstvu). Putna isprava je identifikacijska isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Za obavljanje kakvog pravnog posla u Republici Hrvatskoj hrvatskom državljaninu koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj i nema osobnu iskaznicu, može poslužiti važeća putovnica. Hrvatski državljanin koji ima i državljanstvo neke druge države i putovnicu te države ne mora ako ne želi ishoditi i hrvatsku putovnicu ali se pred tijelima državne vlasti Republike Hrvatske smatraju isključivo hrvatskim državljanima.
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH


4. studenoga 2013. - Sve što trebate znati o Zakonu o prebivalištu
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o prebivalištu koji je nastupio na snagu još 29. prosinca 2012. Upravo ovih dana taj zakon postaje aktualan, jer se formalno rješavanje statusa prebivališta mora obaviti do 29.12.2013. U suprotnom prijete kazne. Evo ukratko što govore činjenice iz zakona:
Osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, dužna je odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta se odjava vrši neposredno prije iseljenja. Ako se propusti obaviti odjava, ona se može obaviti i u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog predstavništva.
Postoje u biti dvije glavne varijante odjave prebivališta:
1) Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska u svrhu obrazovanja, studija, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga koji nisu trajnog karaktera, dužna je prijaviti privremenu odsutnost nadležnoj policijskoj postaji ili pak konzularnom predstavništvu. Takva privremena odjava može trajati pet godina, a može se i produžiti.
Važno je znati da se za svaku privremenu odjavu mora priložiti adekvatan dokaz, dakle potvrda o studiju, liječenju, ugovor o privremenom radu i slično.
2) Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana i trajno, dakle primjerice zbog trajnog radnog odnosa, dužna je prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta i predati osobnu iskaznicu nadležnim vlastima.
Zakon smatra da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u Republici Hrvatskoj ukupno dulje od tri mjeseca.
Policijske uprave u Hrvatskoj mogu po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe:
- ako terenskom provjerom utvrde da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba
- ako utvrde da se osoba iselila iz Republike Hrvatske, a nije odjavila prebivalište
Osobe koje se na dan 29.12.2012. nalaze izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana zbog privremene ili trajne odsutnosti izvan Republike Hrvatske, dužne su do 29.12.2013. o tome obavijestiti nadležno tijelo, dakle policijsku postaju, ili diplomatsku misiju/konzularno predstavništvo te o razlozima boravka izvan RH priložiti odgovarajuću dokumentaciju.
Ukoliko se osobe ne odazovu, moguća je terenska provjera policije, odnosno kažnjavanje.
Ukoliko želite obaviti izjavu o prebivalištu u konzularnom predstavništvu u Njemačkoj, osim odgovarajuće dokumentacije koju morate priložiti (putovnica, osobna iskaznica, Meldebestätigung, potvrda o studiju ili liječenju ili slično…), platit ćete pristojbu od 20 eura. Uz to treba računati i s desetak eura troška za podizanje tzv. „Meldebestätigung“ u njemačkim općinama.
Treba naglasiti da je opisana regulacija odjave prebivališta u biti na snazi već jako dugo, ali je tek spomenutim zakonom do kraja formulirana.
Također je važno naglasiti da se za osobe koje ne ispoštuju zakonske obveze pokreće postupak odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.
Više informacija o svemu možete pročitati na stranicama MUP-a, gdje možete dobiti i potrebne obrasce. www.mup.hr


11. lipanj 2013. - Osobne iskaznice u RH dobivaju i djeca
Od danas nove osobne iskaznice, mogu ih imati i djecaNove osobne iskaznice od danas su se počele izdavati u policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove. S obzirom na to da će nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja hrvatski državljani moći putovati u druge države EU-a na osnovi valjane putovnice ili osobne iskaznice, nove osobne iskaznice mogu izvaditi i djeca mlađa od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj. Hrvatski građani neće morati mijenjati osobne iskaznice kad Hrvatska postane 28. članica EU-a jer sve valjane osobne iskaznice vrijede do roka do kojeg su izdane. Na novim, redizajniranim osobnim iskaznicama s unaprijeđenim elementima zaštite dodan je podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice djetetu starijem od 16 godina, koje nema javnu ispravu kojom se može provjeriti njegov identitet (npr. putovnicu), mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet djeteta, dok zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica djeci mlađoj od 16 godina podnose njihovi roditelji ili skrbnici. Dijete mlađe od 12 godina ne mora biti prisutno kad se podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. Djeca starija od 12 godina moraju biti prisutna radi davanja otiska papilarnih linija i potpisa. Stranke pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice više neće ispunjavati nekoliko obrazaca, već će službenik na šalteru ispisati obrazac zahtjeva s podacima iz informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a stranka će potpisom potvrditi točnost i istinitost upisanih podataka. Vezano uz fotografiju koja se prilaže uz zahtjev, iznimno, osobe koje zbog vjerskih ili medicinskih razloga nose pokrivalo za glavu, mogu uz zahtjev za osobne isprave priložiti fotografiju na kojoj nose pokrivalo za glavu ako ono ne prekriva obraze, bradu ili čelo. Cijena izrade osobne iskaznice neće se mijenjati i iznosi 48,50 kuna. Jednaka je za djecu i za punoljetne osobe. Osobe koje su starije od 16 godina i nemaju osobnu iskaznicu za prekršaj će dobiti kaznu od 1500 do 2500 kuna, a osobe koje uz sebe nemaju osobnu iskaznicu kaznit će se za prekršaj sa 100 kuna. Građani koji će htjeti s osobnom iskaznicom izdanom prije 1. siječnja 2003. godine ulaziti na teritorij zemalja koje to dopuštaju, a koji zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će valjanu osobnu iskaznicu zamijeniti novom. (HRT)


 

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.